LINGENÄSSKOLAN, KRISTIANSTAD

Nybyggnad av grundskola för ca 800 elever. Innehåller också särskola med avdelning för AST (Autismspektrumtillstånd). Lokalyta ca 11000 m2.
Anläggningen består av sju st byggnader som sammanbinds med kommunikationsytor.
Två byggnader som innehåller grundskola är i två plan medan övriga är i ett plan. I en av byggnaderna finns ett storkök och i en annan finns en idrottshall och omklädningsavdelning med mått och utrustning för internationella tävlingar. I en tredje byggnad är särskolan lokaliserad.
Värme och varmvatten produceras med fjärrvärme. Ett primärt system distribuerar värme och vatten till varje byggnad där värmen fördelas till byggnadens ventilationsaggregat och värmesystem. I lokalerna sker uppvärmningen i huvudsak via radiatorer och i mindre omfattning via strålningsvärme i tak.
Särskolan innehåller hygienrum med tillhörande vatteninstallationer i stor omfattning.
I varje byggnad mäts energiförbrukningen.
Varje byggnadsdel betjänas av ett eller två ventilationsaggregat. Luftmängderna är väl tilltagna och behovsstyrda i stor omfattning. Allt styrs och övervakas via datoriserat system.  
Anläggningen gränsar till något som i Kristianstad kallas Vattenriket. Här finns inget kommunalt dagvattensystem och grundvattennivån är hög. Detta kräver en del speciella lösningar för att ta hand om dagvattnet, t.ex. leds mycket av dagvattnet i ytliga rännor till diken och dammar.